EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EASTART GALÉRIÁVAL

TERVEINK BEMUTATÁSA FŐ- ÉS RÉSZCÉLOKBAN

   • FŐ CÉL

  2012-ben egyik program célunk városrészünkben (Nyíregyháza – Malomkert) közösségi tér és nyitott kert létrehozása az EASTART Galéria udvarán. A műalkotások terének létrehozása mellett célunk a nyitott kert program elindítása. A program részeként létre kívánjuk majd hozni a nyitott kert baráti kört és a nyitott kertek könyvét is városunkban. Mindehhez összesen 250 m2 zöldfelület és közel 200 m2 “műtér”-nek alkalmas felszín áll rendelkezésünkre a galéria udvarán.

  • Célunk a kertkultúra és a környezetkultúra népszerűsítése, jó példa felmutatása a kultúra, a közösségi kezdeményezések és az épített környezet alakítása terén.
   • RÉSZCÉLOK

  Rövidtávú cél: a nyitott kert program elindítása a galéria udvarán, kapcsolódó kiadványok terjesztése, szakmai program megjelentetése más portálokon, írott sajtóban; a program bemutatása és kapcsolatépítés határon túli szervezettel további együttműködés kialakítása céljából.

  • Középtávú cél: a nyitott kert megépítése, képzőművészeti alkotás elhelyezése a közösségi téren. A majdani műalkotást határon túli szervezeten keresztül kívánjuk beszerezni. E kapcsolat révén célunk jelen programunk megismertetése és átadása a határon túli partner(ek) számára. Középtávú célunk továbbá a nyitott kert program kapcsán kiépült kapcsolatok működtetése, további közös kulturális, környezeti és természetvédelmi kezdeményezésekben, programokban. Lásd további szakmai pályázatainkat!
  • Hosszú távú cél: a program mintaprojektként történő megismertetése határon belül és azon túl, ezzel párhuzamosan a városi nyitott kert program elindítása, a városi nyitott kertek könyvének létrehozása.
   • A NYITOTT TÉR PROGRAM ELINDÍTÁSA, RÉSZCÉL MEGVALÓSÍTÁSA

  Rövidtávú célunkat jelen pályázati kiírás támogatásával kívánjuk megvalósítani.

  A megvalósítás részfeladatai:

  • A galéria udvarának geodéziai felmérése.
  • A galéria udvaráról szabadtérépítészeti terv készítése.
  • A galéria udvarának rendezéséről látványtervek készítése.
  • Az előbbi dokumentumok felhasználásával szóróanyag készítése, korlátozott számú kiadvány készítése.
  • Mindezen dokumentumok felhasználásával a szervezet jelenlegi honlapjának fejlesztése.
  • Mindezen dokumentumok felhasználásával új projekthonlap indítása hírlevél szolgáltatás beindításával együtt.
  • Kapcsolatfelvétel kezdeményezése lehetséges partnerekkel postai úton, e-mail-en, internetes bannerrel, helyi hetilap hirdetéssel, stb.
  • A szervezet tagjai és nem tag önkéntesek a rendelkezésre álló PR kommunikációs anyaggal kapcsolatépítést kezdeményeznek, melynek célja a nyitott kert megvalósításához támogatókat, szponzorokat találni (térkő gyártók, kertészetek, faiskolák, köztéri berendezés gyártók, helyi kisiparosok, kézművesek, kivitelezők, kertépítők stb.).
  • Kiemelt célunk ebben a fázisban határon túli együttműködő partnert találni ahhoz, hogy a rendezett közösségi téren képző-, vagy iparművész, esetleg kisiparos egyedi alkotását tudjuk elhelyezni mint térarchitektúrát.
  • Legalább egy workshop tartása határon túli partner(ek)nek a programról és a megvalósításban a lehetséges partner(ek)re váró feladatról.
  • Kiemelt célunk ebben a fázisban legalább egy rendezvényt tartani a helyi közösségnek is, hogy magunkat, tevékenységünk célját a a város ill. a városrész lakosságával megismertessük.
  • Kiemelt célunk továbbá, legalább egy rendezvényt tartani a potenciális kivitelező partnereknek.
  • A létrejövő együttműködésre alapozva a képzőművészeti alkotás létrehozására és a nyitott kert, -műtér tényleges megvalósítására külön támogatási kérelmet kívánunk beadni.

1. kép Az EASTART Galéria nyitott kert és műtér megvalósítására alkalmas felszínei
 

 • ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁBAN ÉS CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
  A támogatás felhasználása és céljaink megvalósítása során az esélyegyenlőséget az alábbi szempontok betartásával kívánjuk biztosítani:

  • Célunk, hogy a környezetünkben élők minél nagyobb számban kapjanak információt szervezetünk alapvető céljairól, működéséről, az általunk kínált szolgáltatásokról.
  • Célunk, hogy a társadalom különböző rétegei minél nagyobb számban részesüljenek szervezetünk szolgáltatásaiból.
  • Célunk, hogy a társadalom számos rétegének értékítéletét, helyzetét, életkörülményeit a tőlünk kapott információk és szolgáltatások érdemben javítsák, ismereteiket gyarapítsák.
  • Célunk, hogy tevékenységünk megismertetését követően, a hozzánk fordulók kompetenciánk terén személyre szabott, speciális igényeket kielégítő ismereteket, szolgáltatásokat kapjanak függetlenül bármi féle csoporthoz való tartozásuktól.
   • A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁBAN ÉS CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

  A társadalmi integrációt abban látjuk, hogy mi magunk és önkénteseink saját hasznunkon túllépve elsősorban más személyek, társadalmi csoportok, illetve a közösség épülése érdekében végezzük tevékenységünket, valósítjuk meg céljainkat.

  Működésünk során a társadalmi integrációt a különböző társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségeket orvosló közösségképző erőnek tekintjük. Az értékekre való tekintés, a kultúráért folytatott munka a társadalmi individualizációs hatásokról, a mások iránti és a társadalmi intézmények iránti bizalom csökkenéséről vonja el a figyelmet úgy, hogy a legerősebb, családi-baráti kapcsolatokra építve mások számára nyújt támogatást. Programjainkban, fejlesztéseinkben közösségerősítő és szolidaritást építő elemek vannak jelen együttesen. Ez különösen igaz 2012. évi program tervünkre, melynek fő irányvonalát a 2.1. fejezetben röviden ismertettük.
   • KÖZÖSSÉGI- ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS ELVÉNEK ÉRVÉNYESÜLÉSE

  Szervezetünk értéket úgy teremt, hogy a meglévőket ápolja, illetve azokra felhívja a figyelmet, vagy azoknak méltó környezetet biztosít. Adott helyen jól átgondolt fejlesztéseinkkel, programjainkkal az értékeknek publicitást, kiteljesedést biztosítunk.

  • Tevékenységünk gyakorlása nem is képzelhető el másként mint közösségben, máskülönben zárt ajtók mögötti önéltetésről és önáltatásról beszélnénk.
  A közösség teremtést és értékápolást alapvetően programjainkon keresztül tudjuk és kívánjuk megvalósítani. Lásd a 2.1. bekezdést 2011-2012. évi tevékenységünk kapcsolatáról és idei céljainkról.

 

KÖSZÖNET

Köszönettel tartozunk támogató tagságunknak és önkénteseinknek, akik eddigi munkájukkal gyarapították tudásunkat, képességeinket, lehetőségeinket.

Nyíregyháza, 2012.