CZÓBEL-KÚRIA PARKJA – TÖRTÉNETI KERT REKONSTRUKCIÓ

Anarcs 

Tervezési terület geodéziai felmérés szerint: 73702 m2
Ebből vízfelület: 4564 m2
Ebből kúria épület: 465 m2
Ebből egyéb épület: 240 m2
Ebből sportpálya: 6600 m2
Ebből jelenleg burkolat: 480 m2
Ténylegesen rendezendő zöldfelület cca.: 61353 m2

Rekonstrukciós tanulmánytervünk alapja egy összeillesztett tervezési alaptérkép volt, melyet a kiigazított, hiánytalan 19. századi (1870. évi) színes kataszteri térkép és a 2002-ben készült geodéziai felmérés egymás alá vetítésével állítottunk elő.
A rekonstrukciós tanulmányterv térképi alapjának létrehozása az alábbiak szerint történt:

 1. A 2. képen látható kataszteri térkép digitális grafikai eszközökkel történő összeillesztése.
 2. A kiigazított kataszteri térkép beemelése a jelenkori geodézia alá.
 3. Sétányvonalak átrajzolása – illeszkedés vizsgálat.

Illeszkedő pontok az alábbiak:

 • A geodézián szereplő kúria épület kontúrját illesztettük a megfelelően léptékezett kataszteri térkép épület kontúrjához. (1. )
 • … így az épülettől É-ra lévő pihenők körüli bemért facsoportok szinte pontosan kirajzolták, azaz jelenleg is ölelik az egykori pihenők helyét. (2/A., 2/B.)
 • … a fő sétány végén lévő bemért nyúldomb közel illeszkedik a kataszteri térképen feltüntetett terepalakulathoz. (3.)
 • … a  bemért vízfelület és az egykori vízfelület illeszkedése szerintünk meggyőző. (4.)
 • … szintén meggyőzőnek találjuk a családi sírhely helyének közeli illeszkedését. (5.)
 • … mindezen illeszkedések mellett a kataszteri térképen a kúriától NY-ra lévő gazdasági épület kontúrja (6/A.) szinte hajszál pontosan illeszkedik a jelenkori geodézia görög katolikus temploma melletti ma már jóval kisebb magánház (hrsz 205) tervlapon feltüntetett, ma is meglévő kontúrjához. (6/B.) Ez az illeszkedés akkor érhető nyomon, ha a kataszteri épület és a geodéziai épület Ny-i oldalát illesztjük.
 • … elgondolkodtató a fő sétánytól Ny-ra és a tótól D-re eső parkrész esetleges elcsúszása, azaz a jelenlegi nagy kiterjedésű kitaposott terület értékes faegyedekkel (7/A.) kb. 35-40 m-rel nyugatabbra fekszik, mint a kataszteri térkép azon felülete, ahol az üvegház és a kút helyét sejtjük (7/B.). Mi úgy véljük, hogy a kettő azonos lehet. A kutatásokkal megalapozott feltételezések megerősítése, vagy elvetése végett a második fordulóban elengedhetetlen a roncsolásmentes geofizikai kertrégészeti kutatás és egyes helyeken feltárás elvégzése. E vizsgálatok célja például az üvegház és kút helyének megállapítása, kúria mögötti utak egyes pontjainak valamint a pavilon helyének feltárása. Az eredeti útrendszer és az építmények rekonstrukcióján túl gödörásási, vagy terpeszint-mélyítési munka nem történik, így esetleges régészeti feltárásokra nem lesz szükség.
 • Ezen parkrészen mérlegelést követően a közel jelenlegi úthálózat rekonstrukciója mellett döntöttünk tanulmánytervünkben, míg a többi parkrészen többnyire meggyőzőnek véljük a kataszteri úthálózat faállományhoz történő illeszkedését, tehát a szerint történő rekonstrukciót javaslunk. Ha a talajfizikai mérések feltevéseinket igazolják, akkor tanulmánytervünk engedélyezési szinten is tovább fejleszthető, ha a mérések eltérő eredményt hoznak, akkor pozitív pályázati döntés esetén az engedélyezési terv fázisban az úthálózat közös újragondolása szükséges.
 1. Az előzőek alapján végiggondolt és végigfésült úthálózatot kis mértékben korrigáltuk úgy, hogy a sétányok vonalvezetése tükrözze a helyreállítandó kerttörténeti stílust és a kert eredeti szerkezetét.
 2. A fő sétány szélességét 4 m-ben, a parki gyalogos útvonalak szélességét 1,8 m-ben határoztuk meg.

Ezt követően a rendelkezésünkre álló – de a későbbiek során felülvizsgálatra szoruló  – fafelmérés alapján a gyomfákat elhagytuk alaptérképünkről. A legkisebb törzsátmérőjű, de dendrológiailag, botanikailag értékesnek ítélt egyedeket kis mértékben ritkítottuk úgy, hogy a sűrű, közel erdős állományok között nyílt, konkáv tisztás, gyepes felületek jöjjenek létre. Természetesen mindezt úgy végeztük, hogy előtte meghatároztuk a fontos átlátásokat, látvány kapcsolatokat.
A rekonstruálandó kerttörténeti stílusra jellemző térszerkezet helyreállítása után meghatároztuk azt a sétány felületet, melyet a támogatási volumen figyelembe vétele mellett érdemes lenne rekonstruálni, hiszen a teljes úthálózat rekonstrukcióra sem saját-, sem támogatási forrásból nem kerülhet sor.

A térstruktúra rekonstrukción túl jelentős forrást kívánunk felhasználni a park egykori vízrendszerének helyreállításához (tó kotrása, csatorna mederrendezése, műtárgyak felújítása stb.) melyről 2007-ben vízjogi létesítési engedélyes terv készült:
Vácz Sándor – Vállalkozó tervező                    5/2007
Anarcs             Bárókerti tó és csatorna rekonstrukciója
Rotter Gábor – VÍZTER KKT.                             A-1/2007
Anarcs             Bárókerti tó vízellátó kútjának engedélyeztetési terve
Az akkori költségbecslést a tervezők jelen tanulmánytervünkhöz aktualizálták, támogatási kérelmünkben az általuk becsült, aktualizált bekerülést kívánjuk feltüntetni.

Az egykori térstruktúra és vízrendszer rekonstrukció mellett némi kerti berendezés, azaz padok és tájékoztató táblák, valamint stíluselemként kerti fahidak építésére kívánunk támogatási forrást biztosítani és fordítani.

Pozitív I. fordulós pályázati döntés esetén az általunk elkészítendő munkarészek, elvégzendő feladatok az alábbiak:

 • Geodéziai felmérés aktualizálása.
 • Dendrológiai felvételezés, új növénykataszter készítése.
 • Kertépítészeti engedélyezési-, kiviteli terv készítése.
 • Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés.

… más szakember bevonásával készítendő munkarészek:

 • Botanikai, zoológiai felmérés.
 • Műszeres favizsgálat.
 • Talajfizikai mérés.
 • Vízjogi létesítési engedélyes terv aktualizálása.

(Tisztázandó: EKT, iszaplabor vizsgálat, talajvédelmi terv szükséges-e?)

… egyéb:

 • Projekt management
 • Szemlélet formálás
 • Stb.

Jelen kertépítészeti rekonstrukciós tervünknek alapja az ….
AZ ANARCSI CZÓBEL-KÚRIA PARKJA:
TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ ÉS HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLAT
Alföldy Gábor
okl. táj- és kertépítész mérnök, műemlékvédelmi szakmérnök,
kerttörténész